Latvian Academy of Sport Education

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

××ק×××× ××××× ×××× ×× ×¡×¤××¨× (LASE) ××× ×ק×××ת ××קצ××¢×ת צ×××ר×ת ××××× ×××¡× ××ש××× ×××××, ש×××§× × -6 ×ספ×××ר 1921, ×פ××¢× ××ת×× ×××ק ××ש××× ×××××, ××קת LASE ××ת ×××ק×× ××תקנ×ת ××ס××ר×× ×ת ×פע×××ת. LASE ××× ××××¡× ××××× ××ש××× ××××× ×¡×¤××¨× ××××× ×, ×שר ××××× ×ת ××××ת ×××קר ×××קר ×××¢× ××××¢ ספ××¨× ××ר×××ת ×ספ××¨× ×¢× ×¤× "ת××× ×ת ×פ×ת×× ×××××× ××××× 2014-2020", "×××¢, פ×ת×× ××× ×××××× ×××שנ×ת ק×××× ×× ××× ×שנת 2014-2020 "," ×ס×ר××××ת ×ת×××ת ×××× 2014-2020 "," ×× ×××ת ×פ×ת×× ××× ×× ×שנ×× 2014-2020 "×"×× ×××ת ××××× ××ת ספ××¨× 2014-2020" ×ס×××× ××× ×ק××ת ת×ר×× ×ק××××× ××××¢×××, ×××©×¨× ×קצ××¢×ת ×ק×××× ××שנ×ת ××××¢× ×ספ××¨× ××ר×××ת ×ספ×ר×. LASE ××× ×××¡× ×××¢×, × -9 ×××× 2006, רש×× ×××¨×©× ×©× ×××× × ×××¢ ×¢× ×ס '172075. ××××ת פע×××ת LASE ×שתקפ×× ××תר ××ק×××× lspa.lv: ×××× ×צ×××ר ××××ת ×ער×× ×¢×¦××ת ×שנת×. ×××× LASE: ×××¨× ××× ×××××ת ×××ת ×××× ××רס××××ת ×ספ××¨× ×××××××ת ××××× ×ת ××××××ת, ××× ×ת ×× ×©× ×קצ××¢ ×ת××× ×ספ××¨× ×××ר×××ת ×ספ×ר×, ×××קת ×ת ×פ××נצ××× ××ק×××, ××××¢× ××××××× ×©× LASE.

LASE ××ש×××

××× ×ספק ××קר×× ××××ת××× ×××ר×× ××¢×××, ××¤×ª× ××קר ×××©× × ××××¢× ×ספ××¨× ××ר×××ת ×ספ×ר×, ש×××× ×××ª× ×ת×××× ××××××, ×שר ××××× ××נת ×××××× ×ª×ר××ª× ×¡×¤×ר×, ×ק×× ×ת ×פ×ת×× ×©× ××××× × ×××××¨× ×××××, ת××× ××תק×××ת ×××× ×××××ת ×©× ×××××× ××××××ת. ××× ×××××× ×ת תר×××ª× ×©× LASE ××ש×××ת ×××××ת ×××× ×××××ת ××× ××, ×××¢ ×ספ××¨× ×××× ××רס××× ×פ×ת×× ×ר ק×××× ×©× ×¡×¤××¨× ××ר×××ת ×ת××× ×ספ×ר×. ××××¨× ××¢×קר×ת ×©× LASE ××× ×ספק ×ת×××××× ×ת ×××××× ×ת ×××ש×× ×ש××× ×ק×××ת ××××× ××תר ×ש××× ×קצ××¢×ת, ××¤×ª× ×××¢ ספ××¨× ×××קר ×ת××× ××ר×××ת ×ספ×ר×, ××¤×ª× ×ª×¨××ת ××× ×ש×ר ×ת ×פ××נצ××× ×××× ××ק××××× ××פ××× ××ר×ש×× ×¢××ר ×רפ×××××§× ×©× ××××× (LR), ×ק×× ××××××× ×ת ××תפת××ת ××ר××× ×ת ×©× ×××××

90 שנ×ת ××ס××ר××

× -6 ×ספ×××ר 2011 ×××× ××ק×××× ××××× ×××× ×× ×ספ××¨× ×ת ××× ××©× × × -90 ×××× ×× ×ספ××¨× ××××× ×××× ××ת ×ק××ª× ×פר×. ×צ××¨× ××ק×ת ×××¡× ××× ××× ××××× ×תע×רר ××××× 1919, ××שר ××¢×ת×× ×ת ××תק××ת ×©× ×××ª× ×ª×§××¤× ×¦××× × ×× ×¡××××ת ××× ××××ת ××פנ××ת ×צ×ר×ת ×ר××× × ××××××ת ×ת ×ס×××ת××× ××××¢×××. ××©×¨× ×××× ×× ×©× ××××× ×§××× ×ת ××××¨× ××× ×©× ×××ר×, ××- 6 ×ספ×××ר 1921 ××××× ×§××× × ×שר×× ××ק×× ×ת ×××× ××××× ×××× ×× ×××¤× × (LFII). ×××× ×× ×ת×××ר×× ×¡×××× × ×××× ×¨×××, × ×ק××××× (×¢×ש××: Valdemara) ר××× 1, ××× ×ת×ר×× ×××ת ×פע××ת ×ת×ר×× × ××××× ××שר ××××צ××××× ××. ××רת ××××× ××××ª× ×××ש×ר ××ר×× ×××× ×× ××פנ×, ×עס×ק ×× ×ש××× ×ª×××ר×××× ××עש××× ×©× ××× ×× ××פנ×, פ×ק×× ×¢× ×¤×ת×× ×××¤× × ×××× ×× ×××¤× × ××רץ. ××× ××× ×ר×ש×× ×©× ××××× ××× ×××¨× ××ת ×ספר Rumpmuiža MártiÅÅ¡ KrÅ«ze (×ר××× ×§×¨×××) . ××©× ××××©×¨× ×©× ××××× × ××©× ×שנת××× ××¢×¨× 1400 שע×ת ×©× ×§××¨×¡× ××××× ×ª×××ר×××× ××עש×××. ××××××, ×××©× ××ש ×¢× ×××©×¨×ª× ××עש×ת, ×××××× 65.3% ××××ת ×××קר. ×ת×ר×, ××תע×××ת ××× × ×עש×ת ×פע×××ת ××פנ×ת, ×קש××¨× ××תע×××ת, שרר×. ××××©× ×× ×××©×¤×¢× ××× ×©××××ª× ×¢×ª ×××ª× ×ספר ×××× ×× ××××¤× × × ×§×¨× ×תע×××ת, ×× ×××ר×× - ××ר×× ××תע×××ת. × -3 ×× ××××ר 1922 × ×¡×§×¨× ×ª××× ×ת ××××××××, ש×ת×××©× ×××××, ××צ××× ×ת ×תנ×× ×©×ס××£ ××××××× ×××× ×ת ××××× × ××× ××× × -21 × ×××§× ×××קר. × -15 ×× ××××ר 1922, ×"ר ××ק××ר ×'ק××ס ××× ××× ×¨×ש ×××××. ×שנת 1923 ק××¢× ××××¢×× ×פ×××××ת ×ר×ש×ת ××××× × ××ת××× ××××©×¨× ×ת ××ס×× ×©×תק×× ×¢× ××× ××××¨× ×××ª× ××××. ×ר×ש×ת ××××× × ×ס×פ××ת ×ר×ש×× ×ת ××× ××××ת ××ר×ש×ת ×©× ×××× ×××× ×××ק×× ××¢×קר××× ××× - ××צ××¢ ש××¢×ר×× ×××××× ×××× ××ת ×ספר ×××× × ×¢× ×פע×××ת ×× ×××××ת שנ××ר×. ×××× ×ת ×××ר ×ר×ש×× ×ת נער×× ××× × -23 ××××× × -27 ××××× 1923, ×× -8 ××××××¡× ×××ª× ×©× × ×××××× ××עצת LFII, ××ת×× ×××××ת ×ק××× × ×©× ×שר×× ×××× 6 ×ספ×××ר 1921, ×××¢× ×ק ×× ×× ×××¢× ×ק ×ת ×ס××× ××פ××××, ××ª× ×× ×× ××ª× ×××××ת ××¢×××× ×××ר×. ×שנת 1925 ×פס×ק ××ר××× ×ת פע××××ª× ×שנת 1925, ×××××× 5 שנ×ת ×××× (1921-1925) ××××©×¨× 79 ××ר×× ××תע×××ת (××× ×× ××פנ×). ××ת××©× ××ש×××ת ×©× ×××× ×× ××××¤× × ××ת ×צ××¨× ×ש ××ר×× ×××× ×× ×××¤× × ×××ª× ×ספר, × -2 ×××ק×××ר 1926, ×ת×× ××× ××רס××ת ××××× × ×¤×ª× ××××× ×××× ×× ×××¤× × (LTU FAI). ×¢× ×ס×ס ×פע×××ת ×©× LTU FAI ××ר×××, ×ת ××××¤× ××××× ×©× ××קר×× ××ר×ש×ת ×©× ××××× ×שע×ר ש××ש×. ××××× ×¤×¢× ××¤× ×ª××× ××ת ×ת××× ××ת, ש×××©×¨× ×¢× ××× ××©×¨× ×××× ××, ××©× ×××××××× ××× 3 שנ××. VulemÄrs Cekuls, ××¤×§× ×¢× ×××× ×× ××××¤× × ×©× ××©×¨× ×××× ×× ××× × ××××ת ר×ש LTI FAI. ×××× ×§×××× (1929-1940) ×××× ×- LTU FAI 189 ×××××× ×××× ×× ××פנ×, ×ת××× 179 ק×××× ×ת ×ת××ר, ×××שר ×ת ס××× ××××××××, ×× 10 - ×¢× ×שתתפ××ª× ×ק×רס×× ×××××× ××. ×- LTU FAI ×פס×ק ×ת ×¢××××ª× × -1940, ×ר××©× ×××××רס סק×ס ××רש ×××××× × -14 ×××× × 1941. ×תק××¤× ×©××× 1921 × -1940 ס××× ××××× 267 ××ר×× ×××× ×× ××פנ×.

××××× ××××× ×תר××ת ××פנ×ת (LVFKI) ××× ×ת פע××××ª× × -1 ××× ××ר 1946, ×¢× ××× ××××ת ××עצת ×ק×××סר×× ×©× LSSR. ×××××××× ××עש××× ×- LVFKI ×××× ××× ××ר 1946 ×ר×××, 6 ×ספ×××× (ש×ר×ת פ×××××'×), ×©× ×× ××× ×¦×¨×××× ×ש××ר ××ר×× ×××ר×× ××××××× ××××××××. ×××¦× ×שתפר ××¢× × -21 ×××ק×××ר 1946, ××שר ×× ××ת × ×ספ×ת ×××§×¦× 3 Kaļķu ×ר×××. ××¢××ת ××ת, ×שנת 1951 ××××× ×§××× ×× ××ת × 10 Kalpaks (×× KomunÄru) ש×ר×ת 4 ר××× VÄstures. ש×פ×ר ×תשת×ת ×תר×ש ×שנת 1959, ××שר LVFKI ×××קר ×××ר×× ×ספ××¨× × ×× × × 333 BrÄ«vÄ«bas (×× ×× ×× ×) ר×××. ×××ק ××× ××ר××× ××× ××× ×©× ××× ××רס××ת ספ××¨× ××× ×¢×ª ××× ×××¢××× ×¡×¤××¨× (SKIF), ×שר × ×ס×× × -4 ×××ק×××ר 1946, ××××¨× ×× ×©× ×ת ק××××, ××¢××××× ×©×× ××× ××ר×× × ×¡×××× × ×××¨×¦× ×¡×¤××¨× ×¤×¢×××××ת. ××× ×××× ×× ××× ×ת×××××× ×©×× × ××צ××× × ××רת ×ר×× ×××× ×××××ת, ××©×ª×ª×¤× ×××צ×× ×ת ××××× ××××× ××רס××× ×ת×ר×××ת ××¢××× ××××ר×פ×, ××× ×× ×ת×ר×××ת ס×××× ××× ×©×× ×ת. ×שנת 1959 × ×× × ×× ××× ×©× 6 ק×××ת. ××ס××× ×××קרת×ת, ש×תק××× ×××× ××רס××× ××צ×××× ××ספר ×ס×××× ××× ×קש×ר×× ××××, ×××ª× ×ס××× ××ק×ת ×× ××× × ×סף ×××××××× ×ספ××¨× × -1982, ×× -1986 - ×ת××××§× ×רנ×. × -1989 ××× ×ª×××××× ××רצ×× × ×ספ×× ××שר×××. ×שנת 1994 נפת×× ××¦× ×××צ××××× ×ת×× ×××¢××× ××××¢×ת ×××××× ××ר×. ××××× ×§×××× ×¢× ×©× ×ª 1992, LVFKI ×××× 5522 ×××××× ×¢× ×ש××× ××××× × 151 - ×¢× ××× ×× ×ª×××× ×××××. × -5 ×× ××××ר 1991, ××©×¨× ×××× ×× ×©× ×רפ×××××§× ×©× ××××× ×¢× ×¦× Nr.459 ק×××¢ ×× ×עת×× ××× ×שקף ××× ××תר ×ת ××××¡× ××ש××× ××××× ××¢×× ×¤×¨×פ××, ש×× ×××× ××ק×××× ××××× ×××× ×× ×¡×¤××¨× (LASE) . ××××§× ×ר×ש×× × ×©× ××ק×××× ×××©×¨× ××××¢×¦× ××¢×××× × ×©× ×רפ×××××§× ×©× ××××× × -10 ××רץ 1992. ××× ××צע ×ש×××ת שנק××¢× ×¢××ר ××ק×××× ××××× ×©× ×¡×¤××¨× ×××× ×× ×פ××××× ×פק×××× ×¢×× ××ק××××, ×××××× ×שנ×× 1983-1991 ×× ×פק×××× ××××× ××. ×ספר ×ס×××× ××× ××ק××××, ××ש×××× ×נת×× × 1946, ×¢×× ×ספר פע×××: × -2 ק××צ×ת ××××× × -1946 × -27 ק××צ×ת ×ת×××ת שנת ×××××××× 2011/2012.

 • ×ספר ×××ר×× ××× ××£ ××× ×××ת×ת ×××××ת×ת: 3
 • 8 ×× ×©× ×¡×× ×ק×××, ××× ××× 1 פר×פס×ר, 16 ×רצ××, 7 ×רצ×× ×××ר××, 14 ×רצ×× ××¢××ר×× ×¢××× ×©× ×שנת ×××××××× 1946/1947;
 • ×שנת ×××××××× ×ª×©×¢"×, ×××¢× ×§× ××¢×××× ××ק×××× 78 ×× ×©× ×¡×× ×ק×××, ××× ××× 18 פר×פס×ר××, 15 ×¢××ת××, 22 ×רצ××, 14 ×רצ××, 9 ×¢××ר××, ××× ××× 42 ×× ×©× ×¡×× ×ק××× ××¢×× ×ª××ר ×ק××× .

×× ×ª××××× ××ק×××× ×××××ר×× ××צ××××× ×§×××× ×ש××× ××××× ×××××©×¨× ××¢××× ×¢× ××ש×ר×× ×©×× ×× ××××, ×ר×××× ×××× ×תק×פ×, ××××:

 • ספ××¨× (××× ×× ××פנ×) ××ר××;
 • ××ר×× ×××××××××;
 • ×××¢× ×ר×× (××ר×× ××ר×××ת);
 • ×× ××××× ×פ××××××××× ××ר××;
 • ××ר×× ×©× ×××©×¨× ×¦×××ת;
 • ×××× ×× ×¡×¤×ר×;
 • תר××ת פ×××ת (××× ××) ××ר××;
 • ×× ××× ×¢×××× ×ת××× ×××× ×× ××ספ×ר×;
 • ×× ××× ×ª××ר×ת פע××××;
 • פ××××תרפ×ס×××;
 • ×××פ×××.

LASE ××× ××××¡× ××××× ××ש××× ××××× ×××××ת, ×שר ×ת×× ×××צע ××קר ×ספ×ר×, ××× ×× ××× × ×××¢× × ×××¢ ××××××. ×¢× ××, ×פע×××ת ××××¢×ת ×ת××¦×¢× ××¢×קר ××××ק×ת ××ק××××, ×× ×××× ××ק×× ×ספר ×××× × ××קר ×××¢××× ×¢× ××¢×××ת ×ש×××, ×××× ××××× ××××¢× ×ספ×ר×, ×××× ×××××ר ×××××ת ×ס××××, ×××× ×פ×ת×× ×××ר××, ××××× ×תנ××¢× ×ר××× ××××. ××ס×רת ×××©× ×©× ×× ×¨××ת, ×תק×××ת ××נס ××©× ×ª× ×©× ×¡×× ×ס×××× ×××, ××ס××¨×ª× ×תק×××× ×רצ×× ××ק×ר×ת ס×××× ×××. ת×צ×× ××××× ×ת ×©× ×נס×× ××× ××× ×××××¨× ×©× ×ª×ת ×©× ×××¢ ×××¢ - LASE ×××ר×× ×××¢×××. ספ××¨× ×¢××ר ×××¢× ×× ×ª×××× LASE ××ר ××ק ×××ª× × ×¤×¨× ××××××. ×××¨× ××××× ×פע×× ×©× ×ת×××××× ×§×××¢ ×× ×ת ××××ת ××××× ××× ×ת ×××× ××ª× ××קצ××¢×ת. ×××¨× × ×ספת ×©× ××ק×××× ××××× ×××× ×× ×ספ××¨× ××× ×ספק ××קר ××× ××××× ×××××ת ×××××, ××¤×ª× ××קר ×××©× × ××××¢× ×ספ××¨× ××ש×× ×××ª× ×ת×××× ××××××, ×שר ××××× ×××©×¨× ×©× ××××× ×¡×¤××¨× ×©×× ×× ×ת×ר×ת××× ×ª×ר×ת××× ×¢××ר ××××× - ש×ק ×¢×××× ××× ×××××.

מיקומים

ריגה

כתובת
Brivibas gatve 333,
LV-1006 ריגה, לטביה

תכניות

מוסד לימודים זה גם מציע: