CETA Escola Universitària de Turisme - Barcelona

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

×ת×ק Centro_de_estudios

La ××ת ×ספר ×ת××ר×ת ס××× ××× ×ר×× ××¢× ×©× ×¢×××× ×××××¥ ×ת××× ×××ר×× ×ª××ר×ת ×¢× ××¢× 40 שנ×ת × ×ס×××. ×× ×ס××× ××צ××ר ××××¨× ×©× ×× ×©× ×¢×××× ×××©×¨× ×××קר ×ת××× ×ת××ר×ת ××× ××פשרת ×× × ×ספק תש×××ת ×פתר×× ×ת ×צר×× ×¢×¡×§×× ×ת××ר×ת ×ס×××× ××× ××ת ×××תר, פת××× ×ת×ר×ת×ת.

ס××× ××× ×צ××¢ ×××§× × ××××× ×ª××ר×ת ×ר×× ×××××××ש×ת, ×××××ת ×ר×-ת×××ת×, ת×× ×©×××ש ×ש×××ת ××ר×× ×××רנ××ת ×ת×ק×× ×פ×ת×× ×××©× ××קצ××¢× ×©× ×ª×××××× ×, ק×××× ××××× ×××ת ×××ש××¨× ×ª×§×©×רת, ××ס×× ××¢×××ת צ××ת ××צ×רת××ת, ××××× ××××××.

×× × ×¢××××× ×ש×ת××£ פע××× ×××ק ×¢× ××תר × 500 ××ר×ת ת××ר×ת ×ר××× ××¢××××××× ×× ×ת×× ×¢× ×ס×××× ×¢× ××ת ×ספר ש×× × ××צ××¢ ×¢×××ת pácticas ××××ר×× ×©×× ×× ×©× ×××ר ×ת××ר×ת ×¢× ××× ×¢×××× ×ש×× ×¢××ר ×ס×××× ××× ×××××ר×× ×©×× ×.

××× ××¢× ×ת ×¢× ×צר××× ×©× ×ª×¢×©××× ××× ××ת ××תפת×ת ××× ×רף, ס××× ××¢×××ת ×ס×××× ××× ×××××ר×× ×©×× ×××©×¨× ×¨×¦××¤× ×¢× ××¦×¢× ×©× ×××× ×× ×§×רס×× ×ת××ר ×©× × × ×× ×××¢ ××¢× ×£ ×ת××ר×ת, ×× ×ר×× ××××××ת ××× ×ר×× ×××× ×××××ת.

ס××× ××קר ××× ××××ק, ××שרת שפ×, ××ש××××× ×רשת ×©× ×ר×× ×ספר ××נסק"×, ××××× ×××רשת ×תר××ת×ת ×××××¢×ת. ××ר××× ××× ××פ××× ×ת ××ת ×ספר ×ת××ר×ת ס××× ××××¦× ×××קר ת××ר×ת ××ר×× ××§×¨× × ××¢××× ×ר×× ××××××ת ××××× ×××××ת.

××× ×¡×××?

×× ×× × × ×תנ×× 15 ס×××ת ××××רת ס××× ××ר×× ×××× ××רס××× ×©×× ×ק×ת ×××× ×ת:

 1. ת×× ×ת ××××××× ×××ש××, ××ש×ת ×××¢×××× × ×שפר תקש×רת, ×¢×××ת צ××ת, ×צ×רת××ת ×××××× ×©× ×ª××××××.
 2. ×× ××× × ××× ×ת×××× ×ת×××ת ×ש×× ×× ×ש ××©×¤×¢× ×©× ××ש ×¢× ××ר×.
 3. ס××× ××× ××ק ××רשת ×©× ××ª× ×¡×¤×¨ ×קש×ר×× ××נסק"×, × ××¦×¨× × 1953 ×¢× ×נת ×ק×× ×©×ת××£ פע××× ×ש××× ××× ×××××××.
 4. ס××× ××× ××¢××¨× ×פר××ק××× ××קר××× ×קש×ר×× ×ת××ר×ת ××סצ×פ××× ×ת ××ר×ת ×××× × ×××× ××רשת תר××ת×, ס×צ××××××, ס××××, ×××××, ש×××ק ×תקש×רת.
 5. ×¢××פ×ת ×ק××צ×ת ק×× ×ת, ××××ק ××ר××ת ×ש×××ש ×××× ××××××ת ××ש×ת.
 6. ×× × ××סס ××××ת ×©×¤× ×¢× ×ª××× ××ת ××××פ××ת ××× ××××××ת.
 7. ת××× ××ת ××××פ××ת ר××ת ×××פשר×ת ×ת×××××× ×©×× × ××× ××ש××× ××ק ×××××××× ××××× ×ת ×ר×ת.
 8. ×××× × ×ת×××ת ש××¢×ר ××ש×× ××××× ×ת×ק×× ×× ××××ר×× ×תת - ××××¨× ×ת××ר×ת ××תעש××× ×¤× ××.
 9. ×תקשר×ת ×××ª× × ×××× ××× ××¨× ×ª×¨××ת×: ××תק××× ×ס×××× ××× ××ר×× ×©×× × ×× × ×××××× ×©×× ×× ×××× ×¨×§×¢ .
 10. ×פר××ק××× ×××× ××××× ×©×× × ×××××× ×¢×¨××× ×קש×ר×× ×××× × ×××× × ×¢× ××רשת ×××¢×ת ×תר××ת×ת, ער××× ×שר ×× × ×¨×××× ×××× ×ר××× ××××©×¨× ×©× ×× ×©× ×קצ××¢ ת××ר×ת.
 11. ××ר×× ××× ××× ××ת××ת ××××¤× ×××.
 12. ××××× ×××××× ×©×× × ×©×ª×××××× ×ק×××× ××× ×©× ×× ×©× ××קצ××¢ ××¢×××× ×× ×××צע×ת ×נס×× ×©×××¢×××.
 13. ×××××××ת ש×× × ×©×ת×××××× × ×צ××× ×קשר ×ת××× ×¢× ××××ת ×ת××ר×ת ×× "×תפ×ק×ת ס×××".
 14. ס××× ××× ××¢××¨× ×פר××ק××× ×©×× ×× ××× ××××××× ××× ××ר ×ש×ת ××ס×ר ×©× ×רצ××× ×.
 15. ××××××××ת ש×× × ××פ×× ×ת ת×××××× × ××קר ×××©× ×©× ×תפת××ת ×קצ××¢×ת ×¢× ×נת ×שפר ×ת ××ש×ר××× ×××¤× ×ª××¨× ××רצ××× × ×ש×ת ×ת××ר×ת, ×©× ××¢×ת ××ר××§× ××××× ×ת, ××××× ×¡×ר ×××¥ תפע×× ×ר×× ××ס×ר ×©× ×§×××× ×× ×××××× ×××× ××רס××× ×ת×××× ×ª××ר×ת ×× ×פש.

×¤× ×¡×××

××× AQU?

L'Agencia de ××××ת ××××× ×©× ×§×××× ×× ×ער×ת Universitari ××, AQU ק×××× ××, ××× ×××× ××ר××× ×§×××× ××ער×× ×©× ××××ת ××ער×ת ×××× ××רס××××ת ק×××× ×ת. AQU ק×××× ×× ×©××פת ×ער××, ×ס××× ×ס××× ×©× ××××ת ×ת××× ××× ××רס××××ת ××××××ת ק×××× ×× (××קר, ××ר××, ××ר×× ×©×ר×ת).

AQU ק×××× ×× ××× ××××¡× ××¢××× ×©× ×××××× ×××ר×פ×ת ××××ת ××××ת ××ש××× ××××× (ENQA) ××ר, ×××× ××ת ×ש××ש ×ס××× ×××ת ××¢×××× ×ת ×פנקס ×××××× ×××ר××¤× quaility ××ש××× ××××× (EQAR). ××× ××ר ×©× ×רשת ×××× ×××××ת ××××ת ××××ת ס××× ×××ת ××ש××× ××××× (INQAAHE) ×©× ×רשת ×ספר××ת ×©× ×¡××× ×××ת ××××ת ××× ' (REACU) ××××× ×××ר××¤× Acreditarion (ECA). ×× ××× ×¡××× ×ת ×××××ת ×××ר×פ×ת ×ר×ש×× × ××ס×× ×¢× ISO.

AQU ק×××× ×× ×ק××¨× ×§×נס×רצ××× ×ס××× ×ת ×××¢× ××××ת ×ער×ת ××× ××רס××ת ×ק×××× ×× ×שר, ש×ת×××× × -29 ×××ק×××ר, 1996, ××× ×¡××× ×ת ××××ת ×ר×ש×× × ×©× ××¦×¨× ×ספר×. ×××ש×ר ×©× ×§×××× ×× Llei d'Universitats ×× 2003, ק×נס×רצ××× ×פ×× ×ס××× ×ת ×× ××××ת.

××ת××× ×¢× ×ס×× ×©×ת××£ ×פע××× ××× ×¡×××, ×ת UdG × AQU × ×ת×× 2013. ×ת××× ×ת ×©× ×ער×× ×¢× ××× AQU × ×¡××× ×תק×××× 2009.

××××¨× AQU ×נת×× ×× ××¢××× ××× ×¢× ×§×××× ×¡××× 2007 × ×××¡× ××¢×××× ×× ×××××× ×©××, נק×× ×ת ××¢××××ת ×××¢× ××× ×ת ××××ת ××שקפ×ת ×ת פ×××ס×פ×× ×××××ת ס××× ××× ×××ר×× ×©×××:

infografia_AQU-01

מיקומים

ברצלונה

כתובת
Carrer de Sabino Arana, 42-44
08028 ברצלונה, קטלוניה, ספרד