South-Eastern Finland University of Applied Sciences, XAMK

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

×ר×××× ××××× ×- XAMK

×ר×× ×××¨× ×¤×× ×× × ××× ××רס××ת ××ש××× ×××¢× (XAMK) ××× ×©×× ×©× ×××× ××רס××× ××××©× ××××¢×× ××ש×××××. XAMK ××× ×××¡× ×××©× × ××ש××× ××××× ×××× ×¢ ×¢× ××× ×רע××× ×©× ××××× ×××ª× ×××××ת ××× ××××× ××××××.

×תש××§× ××××× ××× × ×§×©××¨× ××××, ××ק×× ×× ×ש××× - ××× ××¨× ××סת×× ×¢× ××¢×××. ×× × ×ק×××× ×¨×××× ×פ×ת×× ×ר ק×××× ×××צע×ת רשת ××××××ת ××¢× ××× ×צ×רת פתר×× ×ת ××××××××× ××ש××.

××××¨× ××ס×ר×××ת ××× ××××ת ××× ××ש ××× ××רס××××ת ××¢×××× ×©× ××××¢×× ××ש××× ×פ×× ×× × ×××× ×©×××¢×ת רצ×× ×ת××××××, ×ר××× ×××××××× ×ש××¢××¨× ×תעס××§× ×©× ××××ר××.

××ת ×××ר×ת ××× ××××ת ×××× ××רס××× ×פ×× ×ת ×××××× ×××תר ×©× ××××¢×× ×××ש××××× ×××× ××× ×©× ×¤×¢×××××ת RDI ×××× ×× ×× ×תנ×× ×¢× ××× ×××× ××רס××× ×פת××× ×©× ××ש××× ×××¢×.

×××× ××רס××× ××××©× ×©× ××××¢×× ××ש××××× ×¨××¦× ××××ת ש×תף ××ק ×××ר×× ×× ×× ×¦× ××××¤× ××× ×ת ××ק××× ××××××רפ×.

×××× 2020

×ר×× ×××¨× ×¤×× ×× × ××× ××רס××ת ××ש××× ×××¢× ××× ××××¦× ×ת××× ×××××× ××××××××ת, ××××ת ר×ס×ת ש×ת××£ פע×××.

פע×××××ת ××× ××××××ת

פע×××××ת ××× ××××××ת ×ק×××ת ×ת ×××××ª× ×©× ×ת×××××× ××¢××× ×ס××××ת ××× ××××××ת ×ר×-תר××ת××ת. ×× ×× × ×ק×××× × -600 ס×××× ××× ××× ××××××× ××× ×©× ×, ××××צ××× ××תר × -20 ×××× ×ת. ×ת×××××× ×××××× ××××× ×ª××ר ש×× ×× ××ק×× ××× ××× ×××ת. ש××× × ×ª××× ××ת ××××××× × ××××ת ×××××× ××× ×××ת (4 ת××× ××ת ×ת××ר ר×ש×× × 4 ת××× ××ת ××). ×רשת×ת ×××× ××××××ת ×©× XAMK ××¢× ×ק×ת ×××©× ×××קר×× ×××ק×××ת ×¢×××× ×××"×. Xamk ×ש × 350 ××ª× ×¡×¤×¨ ש×תפ××.

×¢××××ת ×¢× XAMK

 • 9000 ת××××××
 • 750 ×¢×××××
 • 1700 ×××ר×× ×שנ×
 • 60 ת×× ××ת ×ת××ר ר×ש××
 • 23 ת×× ××ת ×ת××ר שנ×
 • 4 ק×פ×ס××
 • 350 ××ס××ת ש×תפ×× ×ר××× ××¢×××
 • ×××ר ×פע×××ת: ×ר×× ×¡××× ×× ×ק××× ××קס×
 • ××©× × ×××××× UAS ×פ×× ×× × ×××× ××× ×©× ×ª×§×¦××; ××××ר ×©× ×ª× 70 ×××××× ××ר×
 • פע×××××ת RDI נר×××ת
 • ש×ר×ת×× ××××× ××
 • נש×× ××× ×"× Heikki Saastamoinen

פ××××××

XAMK ×ספקת ××××× ×¨×× ×©× ×©×ר××ª× ××× ××.

 • ת××× ××ת ר××ק×× ×ת××ר שנ×
 • ×××§×¨× UAS פת×××× ×ש×××× ×××××
 • ××× ×× ×¨× ×ª××××
 • - ×ת×××ת
 • ×××©×¨× ×××× ×× ××ש××× ×××××
 • ××××××× ×××©×¨× ×××× ×××××××× ×ת××ר ר×ש×× ××ר×× 3.5-4 שנ×× (210-240 ECTS).

× ××ª× ×פנ×ת ×××××××× ×ת××ר ×©× × ×× ×ש ×× ×ª××ר ×××× ××רס××× ××××¢×× ××ש××××× ×× ×ª××ר ×ק××× ××ר, ×ת×ספת ×פ××ת ש××ש שנ×ת × ×ס××× ×ת××× ×××××× ×ר×××× ××. ×××××××× ×ת××ר ×©× × ×ת××ר ×©× × ×ק×××× 2.5 שנ×× (90 ECTS).

עק×× ××ר×× × ×¢× ×××× ××רת×ת

מיקומים

מיקי

XAMK - South-eastern Finland University of Applied Sciences

כתובת
Patteristonkatu 3 D
50100 מיקי, פינלנד
טלפון
+358 40 6550555

קוטקה

כתובת
Pääskysentie 1
48220 קוטקה, פינלנד

קובולה

כתובת
Paraatikenttä 7
45100 קובולה, פינלנד

סבונלינה

כתובת
Savonniemenkatu 6
57100 סבונלינה, פינלנד