תואר ראשון במדעי המדינה

כללי

תיאור התכנית

×¢× ××××ת

××רת ×ת×× ×ת ××× ×ספק ×ת×××××× ××××× ×ת ×ק×× ×ער×× ×©× × ×§×××ת ××× ××××××ת ×××× ××××××ת ×¢× ×××××× ×¨××× ×©× ××××× ××קצ××¢×××; ×שר ×ת××¨× ×××× ×××§× ×¢× × ×ª××× ×קר×××¨× ×××ר ×ת××××× ×©×× ××, ××× ×©×ר×ת ××פ×××××, ×¢×ת×× ××ת, ×ק××××, ××©×¤× ××ר××× × ×¤×ת×× ×× ××ש×ת×××. ×× ×××× ××××¢×ת ×פ××××××§× ×××ר×ת, ר××ש×ת תר××ת×ת, ×ש××¤× ×פ××××××§× ××× ×××××ת ××××ר×ת ×¢× ×ס×ר×ת ×שפ×××ת ×××××××ת.

ת××× ×ת ×××××××ת ×©× ×ת××× ×ת

BUE ×ספק ת××× ××ת ××××סס×ת ×¢× ×פ×××ס×פ×× ××ר×××ת ×©× ×××× ××. ×× ×ת×צ××ת ת××× ××ת ×××ק××ת ×××× ×¢× ×ת×××× ××× ××× ××ספק×× ×ת ××××ר. ××××¨× ×ª××× ××ת ××ר××× ×× ×××¨× ××× ×תער×××:

 • ×××××ת ××ש×× ××××¤× ×צ××¨×ª× ××¢× ××ש××¨× ×¤×ª×¨×× ××¢××ת ××ק××;
 • ××¤×ª× ×ר×× ××××× ××ער××ת ××××× ×ת ×××¢×ר×;
 • ×××××ת ×ש××ר ××××¤× ×¢×¦××× ×¢× ×¨×× ××××× ×©× ×קצ××¢××ת ×ס××××ק××××ת ספצ×פ×ת (×עת×× ×§×¨×××ת ×××צע×ת CPD);
 • ×ת ×××××ת ×××ש×× ××¢××ת ×ר×× ××××× (××××ר ×ר××ת ×ת ×ת××× × ××××××);
 • ש×××ת ×¢×××× ×©×§×× ×ת ×××סר××ת;
 • ×××××ת ××¢××× ×× ××××¤× ×¢×¦××× ××× ×××ק ×צ××ת;
 • ×××ש×ת ×××××ת ××××©× ×ת ××××¢ ×ספצ××¤× ×©××× ×ת××××× ×©××××¥ ×××.106983_audi3.png

×× ×סף, ת×× ×ת ×× ×××¢×רת ×× ×¢× ××¢× ×ק××× ××× ×©× ×ר××× ××, ×××¢× ×ק ×ת×××××× ××××× ×ת ××××ת ××ער×× ×©× × ×§×××ת ××× ××××××ת ×××× ××××××ת ×¢× ×××××× ×¨××× ×©× ××××× ××קצ××¢×××. ×× ×××× ××××¢×ת ×פ××××××§× ×××ר×ת, ר××ש×ת תר××ת×ת, ×ש××¤× ×פ××××××§× ××× ×××××ת ××××ר×ת ×¢× ×ס×ר×ת ×שפ×××ת ×××××××ת.

×× ×סף ×××פ××× ×× ×××, ×ת××× ×ת ××××¢× ××××× × ×ק××ת ת×קף (××ת×× ×- QAA ×××צ×ר×ת ×קצ××¢××ת ×× ××©× ×××פ×× ××קצ××¢×××) ××ש×תף ×××שר ×ת ×ר××× ××. ×ת×צ×× ×©× ×× ××× ×¤×¨×¡ ×פ×× ×©× ×©× ××× ×ª××ר ××¦×¨× ×ª××ר ר×ש×× ×× ×ש×תף ××ר××× ×× ×××ת ××××¢ ××××× × .

×××× ××ת××× ×××××× ×××עתנ×, ש×××× ×× ×©× ×ª××× ×ת ××××ססת ×¢× ×ª×¨××ת ××××× ×××¢×××ת ער××ת ××¤×ª× ×××××× ×××ת × ×תנ×ת ×××¢×ר×, ×× ×סף ×××× ×××× ×××, ××× ×¢× ×××××ת ××ק××× ××ר×××, ××פ×ת ×ת ×ת××× ×ת ש×× × ××××¢ ××××× × ××××××ת ××צר×× ×× ×× ××× ××××¨× ×ת××××.

×× ×ת××× ×ת ×××¢ ××××× × ××× ×××§× × ××ª× ××××ס ×ת ××¢×××× ××:

 1. BUE ××× ××ת ×××× ××רס××××ת ×××¢××ת ××××ר ש×צ××¢× ××××× ×¤×¨×××§× ×©× ×¤×¨×××§× ×©× × ××ר, ×שר ××קש ××¤×ª× ×ת ×××××ת ×××קר ×©× ×ת×××××× ××ת ×××××ת××× ×× ×× ×¤×¨×××§× ×ת××× ×ר××× ××××¤× ×¢×¦××× ××××××× ×¢×¦××ת, ×¢× ××× ××××× ××××ש ×¢×××ת ××קר ×ש××¢×ת×ת ×שר ×× ××¢××× ×¢× ×¤× × ×ª×§××¤× ×©× ×©× × ×¡×ס×ר×× ×ª×ת פ×ק××× ×©× ××ר ס××.
 2. ×צ××¢ ××××× ××©× × ×××ר×× × ×©× ×××××× ×ס××× ×©×¢××ר ×××ש×ר ס×××× ××× ×ש×ר×ת ××××¥; ××× ×× ××××××× ××ר×× ××ת×××ס×× ×××××× ×× ×ש×× ×××× ××ת ××××¥.
 3. ×צ××¢× ×ס×××× ××× ×ª××× ×ת ×ק××¤× ×©× ××קר, ××ש××ת ××××××× ×××××× ×ª××××-××סצ×פ××× ×ת ××× ×××©×¤× ×××× ×××××, ××××× ×¤×××××ת ×פ×ת××.

××רת ×ת××× ×ת

××צ××¢ ת××ר ××צ×××× ×ת ×ת××× ×××¢× ××××× ×. ×ס××£ ×ת××× ×ת, ×ת×××××× ×¦×¨×××× ××××ת ×ס×××××:

 • ××פ××× ××××× ×××ת קר××××ת ××× ×××××ת ×ש×פר×ת, ××פש עקר×× ×ת ×ס×ס××× ×××××ת ××× ×ª× ××ש×× ×פת×;
 • ××פ××× ×ת ×××××× ×ת ×©× ×ש××× ×¢×¦×××ת, ××ש××¨× ×ת××× ×××××, ××ª×§× ××××× ×¢×¦×××ת, ×ק××¨× ×××××× ×××ת ×ר××× ××ת ××¢×××ת;
 • ××צ×× ××× × ××ק×רת×ת ×ש××× ×× ×ש××× ×©× ××§×¨× ××¤× × ×××ר×× ×××ר×××, ××× ×× ×××ª× ××××××;
 • ××צ×ר ××××¢×ת ×ס××××ת ת×××ר×××ת ××ת××××××××ת ×ר××××ת ×××¢×ר××ת ××קר ×פ××××××§× ××××ר×ת ××××× ×××××ת, ××××××× ××× ××××× ×©×××ת ×ק×ר×;
 • ×× ×ª× × ×ש××× ×ר××××× ×קש×ר×× ×××סצ×פ××× × ×¢× ×ס×ס קר××× ××××נת ×עצ×××ת, ×××צ×ר ×ס×ת ××××ת××ת ת×× ×¢×××× ×××××ת ××× ××;
 • ××××× ×××שת×ש ×××ש××× ××¢×קר×××, ×××ש×ת ××ת×××ר××ת ×©× ××ש×עת; ×נת×, ×פרש ×××ער×× ××ר××¢×× ×¤×××××××, רע××× ×ת ×××ס××ת; ×××ת×××ס ×××××××× ××ק××××× ×©× ×פ××××××§× ×ש×××ת ×©× ×××× ×¦×××ר×ת ×× ×תנ×ת ×××¢××¨× ×××××× ×¨×× ×©× ×קשר×× ×ª×¢×¡×קת××× ××××××ת ××××;
 • ש××ת ×ס×ר ×פ××××× ××××× ××××× ×ק××ת ××××××ת ××ר×× ×× ×ת××;
 • ××××× ×××× ××× ×©× ××ש×××ת ×ש×× ×× ××קר ×פ××××××§× ×××××ת ×ס××××× ××××©× ×ת ××××¢ ש××× ××קר×× ×¡×¤×¦×פ×××;
 • ×¢×××× ×ת×× ×¡×××ת ××××× ×ª×××ת ××××××, ×××עשרת ×¢× ××× ××קר, ××× ×שפ××¢×× ×פשר×××ת ×פ×ת×× ××ק××× ×××××× ×××ת ×קר×××¨× ×©× ×ת××××××;
 • ×ר××ש ××××× ×××ת ×××¢××¨× ××¤×ª× ×××× × ×ת×× ×©× ××¢×, ×××¢×× ×¢××××; ×ער×ת ר×××ת ××שער×; ס×נת×× ×©× ×××××; ש×××ש × ××ת ×תקש×רת ××××× ××××××ת ×××××¢; תקש×רת ×ר××¨× - ×× ××× ××××××× ×ס×××× ××× ××××ת פר×××ק×××××× ×××ר×× ××× ×ר×ק×××××× ×©× ×××ר×.
עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

BUE is Egypt’s major university delivering British Higher Education with students graduating with both Egyptian and UK degrees. It is the largest face-to-face provision of British Transnational Higher ... קרא יותר

BUE is Egypt’s major university delivering British Higher Education with students graduating with both Egyptian and UK degrees. It is the largest face-to-face provision of British Transnational Higher Education in the Middle East, leading in Educational Quality, the Student Experience, and Research and Enterprise. קרא פחות